Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

2947 8564 500

vonnegutgroupie:

Kurt Vonnegut kissing his first wife, Jane Cox.

4278 74c9 500
Reposted fromJamalus Jamalus viajanealicejones janealicejones
4617 1a08
Reposted fromjethra jethra viadotknij dotknij
9353 b8c9 500

Villa Monastero, Varenna, Italy (by Robert Smrekar)

5497 30ae 500
Reposted fromPitch Pitch viabarock barock
4871 afe2 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahouseofpain houseofpain
3742 6dac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahouseofpain houseofpain
8523 8092 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viahouseofpain houseofpain

July 06 2017

9097 0c88 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaryjanejanis maryjanejanis
Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viadisheveled disheveled

July 05 2017

5327 a307
Reposted fromNanutka Nanutka viacoeurina coeurina
6698 deac
Reposted fromEkran Ekran
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak vialithiumowaa lithiumowaa
[...] kobiety są zawsze szczere, nawet w fałszu, bo zawsze są posłuszne jakiemuś naturalnemu uczuciu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Literatura to najprzyjemniejszy sposób ignorowania życia.
— Fernando Pessoa, Księga niepokoju spisana przez Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie
Reposted fromkitana kitana viabylejaka bylejaka
1362 888f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viacoeurina coeurina
2477 8e70
Reposted fromheroinee heroinee viaWilalena Wilalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl