Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

5660 512c
5800 0e38 500
Reposted fromdusix dusix vialittlewhitelies littlewhitelies
5238 8fd3

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
Is sex dirty? Only if it's done right.
— Woody Allen
6975 5367
Reposted fromkarahippie karahippie
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"

June 20 2017

1775 4928 500

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viachlodnawdowa chlodnawdowa
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretro-girl retro-girl
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaaskman askman
6638 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie
8837 4d7a 500

Gaetano Previati, Women Smoking Hashish

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazvr zvr
8429 8bac
Twoje ciało to muzeum klęsk żywiołowych.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaquotes quotes

June 19 2017

5111 415c
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl