Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

5260 9c3d 500

May 09 2017

1441 5429
Reposted fromsarazation sarazation viapastelina pastelina
3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadestroyed destroyed
8472 eb32 500
Reposted fromblackdrama blackdrama viadestroyed destroyed
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.
— Stefan Żeromski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamirosia mirosia

May 07 2017

5964 547e 500
Reposted fromAJK AJK viailovemovies ilovemovies
6030 ffc1
3845 8f71
Reposted fromretro-lover retro-lover viadestroyed destroyed
O drogę nie pytam
Nie pytam nikogo
Bo ja drogę lubię
Długą długą
Bo ja wolę ufać
Własnym nogom
— Wracam-Sorry Boys
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty


This Incredible spiral staircase inside the Château de La Rochefoucauld Castle in France, was designed by Leonardo da Vinci in the year 1516.
9296 7852
Reposted fromskrzacik skrzacik viafilmowy filmowy
9320 0e1c
Reposted fromskrzacik skrzacik viafilmowy filmowy
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl