Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viachlodnawdowa chlodnawdowa
Mężczyzna bardziej interesuje się kobietą, która interesuje się nim, niż kobietą, która ma piękne nogi.
— Marlena Dietrich
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
0806 0806
4115 7a8d
Reposted frombrumous brumous viaiga-xvl iga-xvl
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaiga-xvl iga-xvl
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
0231 3dea
2268 7452
Czasem miałem wrażenie, że noszę znak z napisem: “dowalcie mi”.
— Richard Paul Evans
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

December 05 2017

3227 2dc5
Reposted fromhysterie hysterie viacorazmniej corazmniej
2133 7c9c 500
Reposted from1911 1911 viauaremyheaven uaremyheaven
Reposted fromgruetze gruetze vialaluna laluna
6686 4ac7 500
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viakomplikacja komplikacja
Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
0549 ffae 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viakomplikacja komplikacja
0488 b0e0 500

Morrissey
June 1984

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl